Informació sobre Protecció de Dades


 1. Dades relatives al Responsable 


  Responsable Tractament

  · Entitat: Mixolidia, SL
  · CIF de l’entitat: B67612309
  · Direcció de l’entitat: C / MIRAFLORES, 37 – (08630) ABRERA
  · E-mail de l’entitat: MIXOLIDIA@MIXOLIDIA.CAT
  · Responsable del tractament: Manela DELGADO QUINTELA
  · Telèfon del responsable del tractament: 610762250
  · Direcció e-mail del responsable del tractament: MIXOLIDIA@MIXOLIDA.CAT


 2. Finalitats

  En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a Mixolidia, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

  · Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
  · Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
  · Prestar-los un servei
  · Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès inclosos en el currículum
  · Recepció de la prestació d’un servei


 3. Termini de conservació de les dades

  Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.


 4.  Legitimació


  La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

  ·  consentiment inequívoc

 5.  Destinataris

  Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

  · A altres responsables del tractament
  · Gestoria / Assessoria
  · seguretat social
  · Servei de Prevenció de Riscos Laborals


 6.  Drets

  Té dret a obtenir confirmació sobre si en Mixolidia, SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

  Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

  En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació
  particular, podrà exercir el dret de oposició a el tractament de les seves dades. Mixolidia, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

  · Per exercir el seu dret d’ Accés feu clic aquí

  · Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí

  · Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí

  · Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí
  ·  Per exercir el seu dret d’ Oposició feu clic aquí

  · Per exercir el seu dret d’ Portabilitat feu clic aquí

  Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/MIRAFLORES, 37 – (08630) ABRERA adjuntat una fotocòpia de l’DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud.

  Finalment, l’informem que pot dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres
  organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada deL tractament de les teves dades personals.


 7.  Política de cookies

 

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Cookies mitjançant el següent enllaç política de cookies